Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Ottawa : Tjänster : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Kundservice

Kundservice endast med tidsbeställning.

Finlands ambassad, Ottawa

Tel: +1-613-288 2233
Fax: +1-613-288 2244
E-post: embassy.ott@formin.fi
Telefontid: mån-tor 9.00-12.00, fre 11.00-12.00
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - tor 13:00-16:00, fre 9.00-11.00
Jour: I nödfall kan man ringa tel. 011-358-9-160 55555  (i utrikesministeriet)

Finlands honorärkonsulat, Toronto

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-416-964-0066
E-post: toronto.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - fre 9.00 - 15.00

Finlands honorärkonsulat, Vancouver

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-604-688-4483
E-post: vancouver.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån & tor 10:00-12:00 och 13:00-16:00.

En finsk medborgare eller en person som är stadigvarande bosatt i Finland är berättigad till konsulära tjänster. Konsulära tjänster är exempelvis allmänn rådgivning, assistans i nödsituationer, åtgärder i krissituationer och notarietjänster. Krisinstruktionerna nedan ger information om hur en finländare som vistas i Kanada bör agera i en krissituation.

Erbjudandet av konsulära tjänster baserar sig på lagen om konsulära tjänster.

Ytterligare information om konsulära tjänster finns på Utrikesministeriets hemsidor.

Adressändring

Den som flyttar till en annan adress i ett annat land kan anmäla sin nya adress till en magistrat i Finland:

  • på en elektronisk blankett eller på en blankett
  • genom brev eller via e-post som anger flyttarens namn och födelsetid samt den gamla och nya adressen.

Adressändringar skickas till:

address@magistraten.fi

address@maistraatti.fi

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning. När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet kan man vara säker på att bland annat få ett meddelande om rösträtt som sänds i samband med val.

Befolkningsregistret

Befolkningsregistercentralen utvecklar och styr befolkningsbokföringen och upprätthåller det landsomfattande befolkningsinformationssystemet tillsammans med magistraterna. En finländare bosatt utomlands är själv ansvarig för att person- och addressuppgifterna i befolkningsregistret är uppdaterade. Anmälningar om äktenskap, födsel, medborgarskapsändringar och så vidare skall antingen anmälas till ambassaden i Ottawa eller till honorärskonsulaten i Toronto eller Vancouver. Dessa förmedlar informationen vidare till Finland.

En finsk medborgare är berättigad att kontrollera sina egna personuppgifter i befolkningsregistret utan kostnad en gång om året. Detta görs genom att ta kontakt med magistraten i den senaste hemkommunen och be om blanketten för att kontrollera egna uppgifter i befolkningsregistret vilken innehåller ett personligt befolkningsregisterutdrag. Anhållan om utdraget kan göras genom ett fritt formulerat brev eller genom att använda blanketten "Utövning av rätt till insyn".

Mer information finns på magistraternas hemsidor:

Ifall kunden inte med säkerhet vet sin senaste hemkommun i Finland kan detta granskas vid Vasa magistraternas tjänsteenhet i Jakobstad

I sektionen instruktioner för finska medborgare bostatta utomlands på magistraternas hemsidor finns mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Dödsfall

En finsk eller före detta finsk medborgares död skall meddelas till Finland med hjälp av formuläret nedan.

Blanketten kan lämnas in till ambassaden i Ottawa eller honorärskonsulaten i Toronto eller Vancouver, vilka även förmedlar informationen vidare till Finlands befolkningsregister och vid behov även andra myndigheter.

De anhöriga är vanligen ansvariga för begravning och bouppteckning. Om den avlidne inte har finansiella medel och de anhöriga inte kan sköta begravningen sköter en lokal begravningsbyrå i Kanada om begravningen i enlighet med lokal lagstiftning.

Magistraternas allmänna instruktioner för finska medborgare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Krisinstruktioner

Trots att Kanada är ett tryggt land, rekommenderar utrikesministeriet att man gör en reseanmälan innan man flyttar eller reser utomlands i allmänhet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

En kris är en situation där naturen eller människan orsakar en kraftig förändring eller omvälvning som skapar osäkerhet eller fara. En krissituation kan utvecklas långsamt eller även mycket snabbt. Om krisen kan förutspås rekommenderas det att finländare som bor på området avlägsnar sig medan trafikförbindelserna fortfarande fungerar. Från ett akut krisområde skall varje individ omedelbart avlägsna sig till säkerhet.

I medierna kan utveckligen av sitationen följas och därigenom undvika att röras utomhus under krisens akuta stadie. Under krisen skall de lokala myndigheternas instruktioner och bestämmelser följas. De rekommenderas även att ta kontakt med närmaste finska ambassad och meddela situationen. Utanför tjänstetid kontakta utrikesministeriets jour via e-post paivystys.um@formin.fi eller i numret + 358 9 160 55 555.

Läs mer om åtgärder i krissituationer:

Körkort

Körkortskrav varierar mellan Kanadas provinser. I flera provinser behöver man ett internationellt körkort förutman det finska körkortet.  Kom i håg alltid innan resan att kolla på Kanadas myndighetens websida de provinsspecifika körkortskraven.

Mera information av internationellt körkorts hittas på Trafis websida.

Om körkort har varit försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet utomlands kan man beställa ett nytt körkort via Trafis e-tjänster. Finlands beskickningar utomlands beviljar inte körkort.

Legalisering av dokument

 Legalisering av kanadensiska dokument för finska myndigheterna

Legalisering av kanadensiska dokument görs i två faser. Först, legaliseras dokumenten av Global Affairs Canada som utgivet av rätt kanadensisk myndighet och därefter legaliseras dokumentet av Finlands ambassad i Ottawa eller av honorärkonsulaten i Toronto eller Vancouver genom att bifoga ett intyg på kanadensiska utrikesministeriets tjänstemäns rätt att utge dylika intyg.

Ytterligare information om legalisering av kanadensiska dokument finns på kanadensiska utrikesministeriets hemsidor.

Legalisering av finska dokument till de kanadensiska myndigheterna

Vänligen följa anvisningar av Finlands utrikesministeriets legaliseringsservice för länder som inte har inslutit sig till Haagkonventionen.

Levnadsintyg

Finlands utlandsmyndigheter kan fungera som notarius publicus, bl.a. styrka namnunderskrifter och styrka avskrifter av handlingar samt utfärda levnadsintyg (ämbetsbetyg) och intyg över handlingars innehåll.

Finlands honorära konsulat har endast begränsade möjligheter att fungera som notarius publicus.

Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen, ta med ett giltigt id-kort eller pass och ett prov av sin gällande adress (till ex. en räkning). Intyget är avgiftsbelagt.

Pension

 I ärenden gällande pension kan man vända sig direkt till folkpensionsanstalten FPA, som bistår med rådgivning för privatpersoner i pensionsfrågor.

Personförfrågningar

 Addresser och ämbetsbevis gällande personer i Finland

För att få reda på en persons address i Finland kan man ta kontakt direkt med församlingen aller magistraten på bostadsorten. Ifall senaste bostadsort inte är känd kan Helsingfors magistrat kontaktas.

Addresstjänsten fungerar även via internet, men tjänsten kan endast användas av Aktia bankens, Andelsbankens, Nordea bankens, S-Bankens, Sampo bankens, Tapiola bankens och Ålandsbankens kunder som använder nätbetalningstjänst.

Adresser och ämbetsbevis gällande personer i Kanada

En skriftlig förfrågan gällande släktutredningar, addresser och handlingar som bevisar att en person lever, vilka gäller personer i Kanada, kan lämnas in till Utrikesministeriets rättstjänst (avgiftsbelagd tjänst).

Det är också möjligt att söka kontaktinformation på websidan Canada411.

Registrering av födsel

 Ett barn till en finsk medborgare som fötts i Kanada kan registreras i Finland via ambassaden i Ottawa eller konsulaten i Toronto eller Vancouver.

Leverera följande dokument till ambassaden:

  • Ett legaliserat av myndigheterna i provinssen utgivet födelseattest där föräldrarnas namn framgår. Global Affairs Canada: Authentication of documents
  • En kopia av barnets kanadensiska pass, om barnet har ett sådant.
  • Kopior av föräldrarnas pass.
  • En kopia av den finska förälderns kanadensiska visum eller permanenta uppehållstillstånd (Permanent Resident card) eller då det är fråga om dubbelt medborgarskap, en kopia på det senast erhållna medborgarskapsbeslutet.

Ambassaden förmedlar dokumenten till befolkningsregistercentralen.

Ifall äktenskapet inte är registrerat i Finland, bör detta först göras med en separat blankett.

Magistraternas allmänna instruktioner för Finländare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Barnet får inte automatiska finskt medborgarskap om endast fadern är finsk och föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse. Mer information kan hittas på Migrationsverkets websidor migri.fi

Registering av vigsel

Information om vigsel utomlands finns på hemsidorna för kyrkans enhet för utlandsärenden.

http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/0A35B8A5F87B59F8C22570BF00690364?OpenDocument&lang=SV

Äktenskap kan inte ingås på ambassaden.

Mer information gällande en borgerlig vigsel i Kanada får från det lokala stadshuset och för en kyrklig vigsel från den lokala församligen.

Ett barn till en finsk medborgare som fötts i Kanada kan registreras i Finland via ambassaden i Ottawa eller honorärkonsulaten i Toronto eller Vancouver.

Följande dokument bör sedan leverenras till ambassaden:

  • En av provinsmyndigheterna utgiven legaliserad vigselattest, Global Affairs Canada: Authentication of documents
  • Kopior av parternas pass
  • En kopia av den finska medborgarens kanadensiska visum eller permanenta uppehållstillstånd (Permanent Resident card) eller då det är fråga om dubbelt medborgarskap, en kopia på det senast erhållna medborgarskapsbeslutet.

Observera! Om båda partena är finska medborgare skall vardera fylla i ett formulär.

Ambassaden förmedlar pappren till befolkningsregistercentralen.

Magistraternas allmänna instruktioner för Finländare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Straffregister

Straffregistret är ett nationellt centralregister. En privat person får ett utdrag om sig själv för visum, arbetstillstånd, vistelsetillstånd eller något annat motsvarande skäl för att företes för utländska myndigheter.

Mera information ocd länk till e-tjänstenSuomi.fi.

Värnplikt

 Enligt finsk lag är varje finsk manlig medborgare värnpliktig. Denna i 1 § i lagen om värnplikt definierade medborgarplikt börjar från det årets början då personen fyller 18 och fortgår tills personen fyllt 60 år.

Frivillig militärtjänst för kvinnor arrangeras i samband med värnpliktstjänstgöringen (1-3 § lag om frivillig militärtjänst för kvinnor).

En i Kanada bosatt uppbådsskyldig bör skicka sina uppbådsdokument direkt till staben inom sitt militärlän eller sköta ärendet via ambassaden i Ottawa eller konsulaten i Toronto eller Vancouver.

Närmare information om fullgörandet av värnplikt i Finland finns på försvarsmaktens hemsidor.

Tilläggsinformation om militärunderstöd för rekryter från utlandet ges av folkpensionsanstalten

© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter