Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Ottawa : Tjänster : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy[at]finland.ca
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Asiakaspalvelu

Suurlähetystö Ottawa

Puh: +1-613-288 2233
Fax: +1-613-288 2244
Sähköposti: embassy@finland.ca

Asiakaspalvelu: ma - to 9.00-12.00 ja 13.00-15.00, pe 9.00-11.30.
Päivystys: Hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella: 011-358-9-160 55551 (Suomen ulkoasiainministeriö)

En finsk medborgare eller en person som är stadigvarande bosatt i Finland är berättigad till konsulära tjänster. Konsulära tjänster är exempelvis allmänn rådgivning, assistans i nödsituationer, åtgärder i krissituationer och notarietjänster. Krisinstruktionerna nedan ger information om hur en finländare som vistas i Kanada bör agera i en krissituation.

Erbjudandet av konsulära tjänster baserar sig på lagen om konsulära tjänster.

Ytterligare information om konsulära tjänster finns på Utrikesministeriets hemsidor.

Adressändring

Vid flytt utomlands från en address till en annan skall en flyttanmälan göras skriftligen så att flytten registreras i det landsomfattande befolkningregistret och hos posten.

Blanketten för adressändring kan skrivas ut från länken under och skickas antingen direkt till det egna magistratet eller till ambassaden i Ottawa eller honorärskonsulaten i Toronto eller Vancouver för att förmedlas till magistraten. Då adressändringen förmedlas via Finlands representation i Kanada uppdateras kontaktuppgifterna även i ambassadens register.

En korrekt gjord flyttanmälan är mycket nyttig: uppdaterade addressuppgifter underlättar uträttandet av ärenden gällande pass, värnplikt, registrering, pension, bouppteckningar och i nödsituationer. Beskattningen kommer även att skötas i rätt kommun och rösträtten registreras i rätt valkrets.

OBS! När du flyttar från Finlad till ett annat land eller till Finland från utlandet, ta kontakt med magistratet.

Magistraternas allmänna instruktioner för finska medborgare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Befolkningsregistret

Befolkningsregistercentralen utvecklar och styr befolkningsbokföringen och upprätthåller det landsomfattande befolkningsinformationssystemet tillsammans med magistraterna. En finländare bosatt utomlands är själv ansvarig för att person- och addressuppgifterna i befolkningsregistret är uppdaterade. Anmälningar om äktenskap, födsel, medborgarskapsändringar och så vidare skall antingen anmälas till ambassaden i Ottawa eller till honorärskonsulaten i Toronto eller Vancouver. Dessa förmedlar informationen vidare till Finland.

En finsk medborgare är berättigad att kontrollera sina egna personuppgifter i befolkningsregistret utan kostnad en gång om året. Detta görs genom att ta kontakt med magistraten i den senaste hemkommunen och be om blanketten för att kontrollera egna uppgifter i befolkningsregistret vilken innehåller ett personligt befolkningsregisterutdrag. Anhållan om utdraget kan göras genom ett fritt formulerat brev eller genom att använda blanketten "Utövning av rätt till insyn".

Mer information finns på magistraternas hemsidor:

Ifall kunden inte med säkerhet vet sin senaste hemkommun i Finland kan detta granskas vid Vasa magistraternas tjänsteenhet i Jakobstad

I sektionen instruktioner för finska medborgare bostatta utomlands på magistraternas hemsidor finns mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Djur

Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) är ansvarigt för import av livsmedel och produkter som fås från djur samt för import av levande djur till Finland. Importen måste uppfylla vissa i lagstiftning fastslagna krav.

För handel inom Europeiska unionen gäller andra regler än för import från länder utanför EU. Produkter från så kallade tredje länder kan endast hämtas in i landet via gränsbevakningsstationer där en veterinär finns tillgänglig.

För import till Finland är de inhemska myndigheterna ansvariga. För export ansvarar myndigheterna i destinationslandet.

Dödsfall

En finsk eller före detta finsk medborgares död skall meddelas till Finland med hjälp av formuläret nedan.

Blanketten kan lämnas in till ambassaden i Ottawa eller honorärskonsulaten i Toronto eller Vancouver, vilka även förmedlar informationen vidare till Finlands befolkningsregister och vid behov även andra myndigheter.

De anhöriga är vanligen ansvariga för begravning och bouppteckning. Om den avlidne inte har finansiella medel och de anhöriga inte kan sköta begravningen sköter en lokal begravningsbyrå i Kanada om begravningen i enlighet med lokal lagstiftning.

Magistraternas allmänna instruktioner för finska medborgare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Krisinstruktioner

Trots att Kanada är ett tryggt land, rekommenderar utrikesministeriet att man gör en reseanmälan innan man flyttar eller reser utomlands i allmänhet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

En kris är en situation där naturen eller människan orsakar en kraftig förändring eller omvälvning som skapar osäkerhet eller fara. En krissituation kan utvecklas långsamt eller även mycket snabbt. Om krisen kan förutspås rekommenderas det att finländare som bor på området avlägsnar sig medan trafikförbindelserna fortfarande fungerar. Från ett akut krisområde skall varje individ omedelbart avlägsna sig till säkerhet.

I medierna kan utveckligen av sitationen följas och därigenom undvika att röras utomhus under krisens akuta stadie. Under krisen skall de lokala myndigheternas instruktioner och bestämmelser följas. De rekommenderas även att ta kontakt med närmaste finska ambassad och meddela situationen. Kontakt bör främst tas genom e-post eller genom att ringa jourtjänsten.

Om ambassaden tvingas evakueras på grund av krissituationen fortsätter verksamheten i andra utrymmen. I en dylik situation lämnas det på telefonsvararen ett meddelande med ett nummer till jourtjänsten och andra möjliga instruktioner.

Läs mer om åtgärder i krissituationer:

Körkort

För att ersätta ett felaktigt, försvunnet eller stulet finskt körkort kan en finsk medborgare som bor i Kanada ansöka om ett nytt av lokalpolisen i samband med ett besök i Finland.

Som bilaga till ansökan behövs den kanadensiska lokala polisens rapport över försvunnet eller stulet körkort.

Finland har tillsammans 24 polisanstalter, vilka har ungefär 280 tjänstekontor. Den närmaste polisanstalten hittas under kommunens namn på polisens hemsidor.

Utbyte av finskt körkort mot ett kanadensiskt:

För att få nytt körkort behövs det gamla körkortet eller ett utdrag ur körkortsregistret (på engelska), som man får genom att kontakta http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/trafi_f109/index.html. E-tjänsten görs identifieringen antingen med nätbankkoder. Om man inte har finska nätbankkoder, måste man direkt kontakta Trafi, tfn +358 29 534 5000, kirjaamo@trafi.fi . För utdraget utgår avgift.

Legalisering av dokument

 Legalisering av kanadensiska dokument för finska myndigheterna

För att ett utomlands av en utländsk myndighet uppgjort dokument skall få rättverkan i Finland skall dokumentet auktoriseras eller legaliseras. Legaliseringen är en åtgärd viktig för kundens rättsskydd, vilken bevisar att intygets utställare är berättigad enligt landets lagstiftning att utfärda ett dylikt intyg och att intyget är utgivet med rätt information och är giltigt i det land det utgivits.

Legalisering av kanadensiska dokument görs i två faser. Först legaliseras dokumenten av kanadensiska utrikesministeriet som utgivet av rätt kanadensisk myndighet och därefter legaliseras dokumentet av Finlands ambassad i Ottawa genom att bifoga ett intyg på kanadensiska utrikesministeriets tjänstemäns rätt att utge dylika intyg.

Ytterligare information om legalisering av kanadensiska dokument finns på kanadensiska utrikesministeriets hemsidor.

Magistraternas allmänna instruktioner för finska medborgare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret och nödvändiga legaliserade dokument som behövs som bilagor till registreringsanmälan.

Legalisering av finska dokument till de kanadensiska myndigheterna

För att verifiera en underskrift eller riktigheten av ett dokument kan en utländsk myndighet eller företag be finska myndigheterna legalisera dokument uppgjorda i Finland.

Ett apostilleintyg utfärdat av Finlands notarius publicus räcker som legalisering om det ifrågavarande landet omfattas av Konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar som utfärdades i Haag 5.10.1961. Andra legaliseringsåtgärder för dokument krävs inte. Närmare upplysningar fås av magistraten.

Legaliseringsproceduren för dokument när det gäller länder där Apostilleavtalet inte används görs i tre faser. En offentlig notarie bestyrker först det finska dokumentet. Efter detta verifieras det offentliga notariens underskrift av juridiska avdelningen vid Finlands Utrikesministerium (legalisering). Utrikseministeriet uppbär 20 euro per verifikation som handläggningsavgift .

Mer information om legalisering och kontaktuppgifter  pass- och visumärenden

Slutligen verifierar Kanadas ambassad i Finland Utrikesministeriets legaliseringsintyg.

Pension

 I ärenden gällande pension kan man vända sig direkt till folkpensionsanstalten FPA, som bistår med rådgivning för privatpersoner i pensionsfrågor.

Personförfrågningar

 Addresser och ämbetsbevis gällande personer i Finland

För att få reda på en persons address i Finland kan man ta kontakt direkt med församlingen aller magistraten på bostadsorten. Ifall senaste bostadsort inte är känd kan Helsingfors magistrat kontaktas.

Addresstjänsten fungerar även via internet, men tjänsten kan endast användas av Aktia bankens, Andelsbankens, Nordea bankens, S-Bankens, Sampo bankens, Tapiola bankens och Ålandsbankens kunder som använder nätbetalningstjänst.

Adresser och ämbetsbevis gällande personer i Kanada

En skriftlig förfrågan gällande släktutredningar, addresser och handlingar som bevisar att en person lever, vilka gäller personer i Kanada, kan lämnas in till Utrikesministeriets rättstjänst (avgiftsbelagd tjänst).

Registrering av födsel

 Ett barn till en finsk medborgare som fötts i Kanada kan registreras i Finland via ambassaden i Ottawa eller konsulaten i Toronto eller Vancouver..

Leverera följande dokument till ambassaden:

  • Ett legaliserat av myndigheterna i provinssen utgivet födelseattest där föräldrarnas namn framgår. DFAIT: Authentication of documents
  • En kopia av barnets kanadensiska pass, om barnet har ett sådant.
  • Kopior av föräldrarnas pass.
  • En kopia av den finska förälderns kanadensiska visum eller permanenta uppehållstillstånd (Permanent Resident card) eller då det är fråga om dubbelt medborgarskap, en kopia på det senast erhållna medborgarskapsbeslutet.

Ambassaden förmedlar dokumenten till befolkningsregistercentralen.

Ifall äktenskapet inte är registrerat i Finland, bör detta först göras med en separat blankett.

Magistraternas allmänna instruktioner för Finländare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Barnet får inte automatiska finskt medborgarskap om endast fadern är finsk och föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse. Ta kontakt med ambassaden i Ottawa eller honorärskonsulatet i Toronto för mer information.

Registering av vigsel

Information om vigsel utomlands finns på hemsidorna för kyrkans enhet för utlandsärenden.

http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/0A35B8A5F87B59F8C22570BF00690364?OpenDocument&lang=SV

Äktenskap kan inte ingås på ambassaden.

Mer information gällande en borgerlig vigsel i Kanada får från det lokala stadshuset och för en kyrklig vigsel från den lokala församligen.

Ett barn till en finsk medborgare som fötts i Kanada kan registreras i Finland via ambassaden i Ottawa eller honorärkonsulaten i Toronto eller Vancouver.

Följande dokument bör sedan leverenras till ambassaden:

  • En av provinsmyndigheterna utgiven legaliserad vigselattest, DFAIT: Authentication of documents
  • Kopior av parternas pass
  • En kopia av den finska medborgarens kanadensiska visum eller permanenta uppehållstillstånd (Permanent Resident card) eller då det är fråga om dubbelt medborgarskap, en kopia på det senast erhållna medborgarskapsbeslutet.

Observera! Om båda partena är finska medborgare skall vardera fylla i ett formulär.

Ambassaden förmedlar pappren till befolkningsregistercentralen.

Magistraternas allmänna instruktioner för Finländare bosatta utomlands ger mer information om upprätthållandet av befolkningsregistret.

Straffregister

Straffregistret är ett nationellt centralregister. En privat person får ett utdrag om sig själv för visum, arbetstillstånd, vistelsetillstånd eller något annat motsvarande skäl för att företes för utländska myndigheter.

Mera information ocd länk till e-tjänsten Suomi.fi.

Värnplikt

 Enligt finsk lag är varje finsk manlig medborgare värnpliktig. Denna i 1 § i lagen om värnplikt definierade medborgarplikt börjar från det årets början då personen fyller 18 och fortgår tills personen fyllt 60 år.

Frivillig militärtjänst för kvinnor arrangeras i samband med värnpliktstjänstgöringen (1-3 § lag om frivillig militärtjänst för kvinnor).

En i Kanada bosatt uppbådsskyldig bör skicka sina uppbådsdokument direkt till staben inom sitt militärlän eller sköta ärendet via ambassaden i Ottawa eller konsulaten i Toronto eller Vancouver.

Närmare information om fullgörandet av värnplikt i Finland finns på försvarsmaktens hemsidor.

Tilläggsinformation om militärunderstöd för rekryter från utlandet ges av folkpensionsanstalten

Skriv utDela

Detta dokument

Mer på internet

Uppdaterat 25.2.2015


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter